Cong ty thua dau vao,do khach le ko lay hoa don,dam bao hoa don chuan,co giay cam ket hoa don chuan,va nguon goc cty ro rang cho ai co nhu cau can mua lam dau vao va chi phi cho doanh nghiep.lh 09 14 835 829.0169 6688 452