Phương châm hoạt động

1. Khách hàng là người trả lương cho chúng ta
- Bạn là người Đại diện của bảo vệ Hòa Bình.
- Bạn tuyệt đối thực hiện.
2. Phương châm hoạt động
- Quyền lợi và sự tiện ích của khách hàng là nền tảng cho sự tồn tại bền vững phát triển của chúng ta.
3. Ứng xử với khách hàng
- Khách hàng luôn đúng.
- Không có khách hàng sai, chỉ có chúng ta phục vụ chưa tốt.
4. Dịch vụ bảo vệ chính quy chất lượng cao, giá tốt nhất cho mọi thời điểm.