Chứng từ và tài khoản sử dụng kế toán mua hàng trong nước


1. Chứng từ sử dụng


- Hợp đồng kinh tế


- Hóa đơn GTGT.


- Chứng từ thanh toán cho người bán, đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, báo cáo qua công ty tư vấn kế toán.


2. Tài khoản sử dụng


- Tài khoản 1561 - Giá mua hàng hóa: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của hàng hóa mua vào và đã nhập kho (tính theo trị giá mua vào);


- Tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa: Phản ánh chi phí thu mua hàng hóa phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí thu mua hàng hóa hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hóa đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả tồn trong kho và hàng gửi đi bán, hàng gửi đại lý, ký gửi chưa bán được). Chi phí thu mua hàng hóa hạch toán vào tài khoản này chỉ bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi,... chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp; các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa.


a) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1561 - Giá mua hàng hóa Bên Nợ':


- Trị giá hàng hóa mua vào đã nhập kho theo hóa đơn mua hàng;


- Thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế GTGT đầu vào - nếu không được khấu trừ, tính cho số hàng hóa mua ngoài đã nhập kho;


- Trị giá của hàng hóa giao gia công, chế biến xong nhập kho, gồm: Giá mua vào và chi phí gia công chế biến;


- Trị giá hàng hóa nhận vốn góp;


- Trị giá hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho;


- Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê;


- Kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).


Bên Có:


- Trị giá thực tế của hàng hóa xuất kho trong kỳ (xuất bán, trao đổi, biếu tặng, xuất giao đại lý, đơn vị hạch toán phụ thuộc, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn liên doanh, liên kết);


- Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng;


- Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng;


- Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán;


- Trị giá hàng hóa hao hụt, mất mát;


- Kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ), báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp.


Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa thực tế tồn kho cuối kỳ.


b) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa


Bên Nợ: Chi phí thu mua hàng hóa thực tế phát sinh liên quan tới khối lượng hàng hóa mua vào, đã nhập kho trong kỳ.


Bên Có: Chi phí thu mua hàng hóa tính cho khối lượng hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ.


Số dư bên Nợ: Chi phí thu mua hàng hóa còn lại cuối kỳ.