CHO VAY TÍN CHẤP

Tiện ích của sản phẩm:
Không cần thế chấp - Không cần bảo lãnh
Thủ tục đơn giản và nhanh chóng

Có Hộ Khẩu hoặc KT3 HÀ NỘI - Bắc Ninh - Hưng Yên
Điều Kiện Vay :

Đối tựợng 01 : Cá nhân đi làm hưởng lương
Có Thể vay theo HĐ bảo hiểm ( thời gian tham gia > 18 Tháng )

(Ưu tiên giáo viên và công chức nhà nước)

Đối tựợng 02: Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Có HĐ Bảo Hiểm Nhân Thọ ( thời gian tham gia > 36 tháng )

Đối tựợng 03: KH có thẻ VISA do ngân hàng cấp

Vui lòng liên hệ:
Kim Thi: 0977.923.532
Hoặc truy cập: www.sonvang.com