Theo Luật sư tư vấn pháp luật hợp đồng mua bán uy tín nhất, để hủy bỏ hợp đồng thì các bên cần tuân theo các trường hợp được hủy bỏ hợp đồng được quy định trong Luật thương mại
Chào Luật sư, doanh nghiệp tôi có ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với doanh nghiệp A. Doanh nghiệp tôi đã tạm ứng cho công ty A 50 % giá trị Hợp đồng. Đến thời hạn giao hàng hóa được quy định trong Hợp đồng, công ty A vẫn không có giao hàng hóa và hẹn trong thời hạn 05 ngày sẽ giao. Tuy là vậy nhưng hết thời hạn nêu trên họ vẫn không giao hàng và tiếp tục xin hẹn thêm. Nếu như trong trường hợp trên doanh nghiệp chúng tôi có được phép hủy hợp đồng không có và có đòi lại được chi phí đã tạm ứng không?
Cảm ơn Bạn đã gửi nghi vấn về cho chúng tôi, về vấn đề của bạn Luật Vạn Tín trả lời như sau:
Hủy bỏ hợp đồng gồm hủy bỏ hợp đồng toàn bộ và hủy bỏ bỏ hợp đồng 1 phần. Hủy bỏ hợp đồng toàn bộ là việc một bên vi phạm hợp đồng thuộc những trường hợp được hủy bỏ hợp đồng dẫn đến việc bên kia bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các trách nhiệm được quy định trong hợp đồng. Hủy bỏ 1 phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần các trách nhiệm được quy định trong hợp đồng, những phần còn lại vẫn còn hiệu lực.
1. Những trường hợp được hủy bỏ hợp đồng

Theo quy định của Điều 312 Luật Thương mại 2005 để được vận dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng, cần đáp ứng được những điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, xảy ra hành vi vi phạm mà hai bên đã thỏa thuận trước trong Hợp đồng là điều kiện để hủy bỏ Hợp đồng.
Trường hợp này, các bên đã có thỏa thuận cụ thể các trường hợp 1 bên được hủy bỏ hợp đồng khi bên kia vi phạm. Chẳng hạn như: “Bên bán có quyền hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp bên mua không thanh toán” “bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng lúc bên bán không giao hàng hóa đúng thời hạn trong hợp đồng”
Nếu xảy ra những trường hợp mà hai bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng thì bên bị vi phạm hẳn nhiên có quyền hủy bỏ hợp đồng.
Thứ 2, một bên vi phạm cơ bản trách nhiệm Hợp đồng.
Vi phạm cơ bản đó là sự vi phạm hợp đồng của 1 bên gây thiệt hại cho bên kia tới mức làm bên kia không có đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Mục đích của hợp đồng đó là các quyền lợi, lợi ích mà hai bên mong muốn có được từ việc giao kết hợp đồng. Chẳng hạn như đối với bên bán thì mục đích của việc giao kết hợp đồng thường là bán được hàng và nhận thanh toán. Đối với bên mua thì thường mục đích giao kết hợp đồng thường là để mua được hàng đúng chất lượng, số lượng, quy cách mẫu mã như thỏa thuận.
Tuy vậy, chẳng phải trong mọi trường hợp lúc xảy ra hành vi vi phạm là được thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng hay xảy ra hành vi vi phạm bổn phận căn bản thì đều là điều kiện hủy bỏ hợp đồng. Nếu thuộc trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng thì bên bị vi phạm không có được hủy hợp đồng. Những trường hợp được miễn bổn phận trong hợp đồng:

  • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà hai bên đã thỏa thuận.
  • Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
  • Hành vi vi phạm của 1 bên hoàn toàn do lỗi của của bên kia.

2. Hậu quả của hủy bỏ hợp đồng

  • Sau lúc hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, hai bên không phải tiếp tục thực hiện những trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận đối với vấn đề giải quyết tranh chấp và quyền và trách nhiệm của 2 bên sau lúc hủy bỏ hợp đồng.
  • Hai bên trong hợp đồng có quyền đòi lại lợi ích do mình đã thực hiện phần trách nhiệm theo hợp đồng. Nếu như 2 bên có trách nhiệm hoàn trả thì trách nhiệm của họ phải được thực hiện cùng lúc. Chẳng hạn như 2 bên ký hợp đồng mua bán hàng, bên bán đã giao 1 phần hàng, bên mua đã trả phần tiền tương ứng với phần hàng hóa ấy. Lúc hủy hợp đồng 2 bên sẽ hoàn trả cho nhau các gì đã nhận, bên bán hoàn lại tiền, bên mua hoàn lại hàng hóa. Nếu trong trường hợp bên mua không có hoàn lại được hàng hóa thì phải có trách nhiệm hoàn trả bằng tiền.
  • Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của luật pháp.

Theo như bạn trình bày, bên bán đã vi phạm trách nhiệm giao hàng, đã được gia hạn thực hiện trách nhiệm nhưng không có thực hiện. Trong trường hợp này công ty bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán trả lại số tiền đã tạm ứng cũng như đòi đền bù thiệt hại hợp đồng (nếu có).
>>> Xem thêm: Tư vấn hợp đồng uy tín tại TPHCM