BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI TPHCM

Loại hình kinh doanh
Điều kiện để tính phí dịch vụ: ACC quy định điều kiện hoặc. Trường hợp điểm rơi điều kiện tính phí dịch vụ không thỏa mãn đồng thời quy định doanh thu và số lượng hđ thì sẽ ưu tiên doanh thu.
Phí DV
( chưa VAT)
Doanh thu
SL hóa đơn
DỊCH VỤ
Không phát sinh
0,3 triệu
100 triệu
20 hóa đơn
0,8 triệu
Trên 100 – 300 triệu
30 hóa đơn
1,2 triệu
Trên 300 – 500 triệu
50 hóa đơn
1,6 triệu
Trên 500 – 1 tỷ
2,0 triệu
Trên 1 tỷ
Thỏa thuận
SẢN XUẤT
Không phát sinh
0,3 triệu
100 triệu
20 hóa đơn
1 triệu
Trên 100 -300 triệu
30 hóa đơn
1,5 triệu
Trên 300 – 500 triệu
50 hóa đơn
2,0 triệu
Trên 500 – 1 tỷ
2,5 triệu
Trên 1 tỷ
Thỏa thuận
THƯƠNG MẠI
Không phát sinh
0,3 triệu
100 triệu
30 hóa đơn
0,8 triệu
Trên 100- 300 triệu
50 hóa đơn
1,3 triệu
Trên 300- 500 triệu
100 hóa đơn
1,8 triệu
Trên 500 triệu – 1 tỷ
2,0 triệu
Trên 1 tỷ
Thỏa thuận
NỘI DUNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ
I.MODUL THUẾ 1.Tư vấn: Nhân viên ACC tư vấn doanh nghiệp thực hiện đúng các sắc thuế phát sinh tại đơn vị mà pháp luật về thuế quy định
2.Thực hiện
2.1 Hàng tháng, quý
Thực hiện kê khai và gửi báo cáo thuế Mẫu :01/GTGT hàng tháng ( Đối với DN có doanh thu >= 50 tỷ thì pháp luật thuế quy định khai thuế tháng), ngược lại kê khai theo quý bằng phần mềm HTKT của Tổng cục thuế theo đúng thời hạn quy định.
Gửi báo tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý (BC26)
Gửi tờ khai thuế TNCN Tạm tính tháng/quý
2.2 Cuối năm:
Thực hiện thủ lập quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số: 03/TNDN và báo cáo tài chính mẫu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản để gửi cho cơ quan thuế quản lý trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Kết quả thực hiện:
Tờ khai thuế hàng tháng, quý đã gửi được xác nhận bởi email của Tổng cục thuế đã nộp thành công, file mềm data kê khai thuế của DN

Tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính đã gửi được xác nhận bởi email của Tổng cục thuế đã
II. THỜI HẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ – THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ
STT Loại hồ sơ khai thuế Ngày Ngày làm việc
1 Kể từ ngày được cấp ĐKKD, hoạt động 10
2 Thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế ( mẫu 08) 10
3 Thay đổi bổ sung số tài khoản ngân hàng ( mẫu 08) 10
4 TB trước khi tạm ngưng kinh doanh 10
5 Loại thuế khai tháng, chậm nhất ngày thứ của tháng tiếp theo 20
6 Loại thuế khai quý , chậm nhất ngày thứ của quý tiếp theo 30
7 Loại thuế khai năm , chậm nhất ngày thứ … của tháng đầu năm 30
8 Loại thuế quyết toán năm, chậm nhất ngày thứ …kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính 90
9 Loại thuế khai từng lần phát sinh, chậm nhất ngày thứ… kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế 10
10 Quyết toán thuế khi chấm dứt hoạt động, chậm nhất ngày thứ kể từ ngày phát sinh 45