Minh sông o Nhât va chuyên ban ,nhân oder hang cua Nhât .Vi minh cung co con nho nên minh hiêu ro tâm trang khi xai đo ,an uông cho Be rât lo lang vi chât luong trên thi truong hien nay hang nhai ,hang kem chât luong lam anh huong đen suc khoe va ca tinh mang cua con em minh .Minh muon đem đên suc khoe cho cac be giông nhu cho chinh con Minh ,vi minh mua sô luong nhiêu nen duoc giam gia nhiêu vi thê gia cua minh cung rat re va an toan hang cua Nhât 100%,liên lac qua đc : tika2jp@gmail.com hoac sdt :81-8031819101 .VIBER .LINE đêu ok.Mong tin va hop tac vui ve ,THANKS