Bản cover như kiểu hát karaoke
Nhẹ nhàng
Sâu lắng
Hát chay
Yêu càng thật xa càng đau
https://www.youtube.com/watch?v=vPeShKgfMhI&t=20s