Công ty Hoàng Trần cho thuê máy chiếu 4000 ansi + màn chiếuCông ty Hoàng Trần cho thuê máy chiếu và màn chiếu trên toàn quốc
Cho thuê máy chiếu 4000 Ansilumen
Cho thuê máy chiếu 3000 Ansilumen
Cho thuê màn chiếu và máy chiếu