Nhà mình mới nghiên cứu ra máy tưới cây tự động dựa trên cảm biến nhiệt độ và độ ẩm của đất.
Em gửi mấy cái ảnh kèm theo để nhà mình mường tượng ra ạ

Link Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Js_MdYMpQkQ