1.MÁY TRỢ THÍNH HA-20DXGiá thị trường 1.050.000 VNĐ
Giá khuyến mại 910.000 VNĐ

2.MÁY TRỢ THÍNH HB-23PGiá thị trường 2.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại 1.800.000 VNĐ

3.MÁY TRỢ THÍNH HM-04Giá thị trường 3.500.000 VNĐ
Giá khuyến mại 3.150.000 VNĐ