Má hồng dạng bột 2 màu cam, hồng má hồng 190.jpg
Chi tiết tham khảo http://www.facebook.com/#!/lioele.mphq

Chả lo gì ............CHỉ lo già