Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục - NXB Giáo dục Việt Nam
tổ chức chương trình giảm giá từ 20% đến 25% cho các sách Từ điển, Sổ tay kiến thức, Sách dịch và một số sách tham khảo khác khi mua sách tại Cửa hàng Sách giáo dục, địa chỉ: 187 Giảng Võ, Hà Nội.

Chương trình áp dụng từ ngày 29/8/2012 đến ngày 5/9/2012.