Cần mua lại thẻ tập gym ở gold sport Kỳ Hòa. Ai có thẻ nhưng bận công chuyện không thể tiếp tục tập nữa cần nhượng lại thì liên hệ mình 0908434438