bạn này sao mình mua trên kim huệ có 280k là lotion ý bạn bán thanh lý mà còn chép khiếp