Vui lòng gửi bài khu vực thanh lý
http://zaodich.com/forum/f2514/