Released được 3 ngày rồi và giá chưa thuế là $150.

Xem thêm sản phẩm: RELEASE DATES