Chuyên dịch các tài liệu tiếng Anh-Việt và ngược lại.
Dịch live, các sự kiện, dịch cabin.
Liên hệ:
Dịch Tiếng Anh Chuyên Nghiệp
Phone: 0906485209-0979883812
E: dinhconghuy@gmail.com