total 500k.cònmới tinh. hay đi công tác nên không dùng