Em bận đột xuất nên không đi được, em có 1 vé 500 tầng 3, liên lạc với em số 090. bốn sau không không bốn bảy không.