Quất quần đẹp cho con đi các chị. quần auth nguyên tag mua ở Hongkong nhé, nhà em Giải Phóng, Hà Nội nhé