Mình cũng quan team đến DA này, bạn báo giá tốt nhất cho mình nhé