Tình hình rất là tình hình, em làm mất nón BH loại hàng tặng theo chiếc xe Attila Elizabeth FI nên cần mua lại. Em mua lại nón màu trắng hoặc kem nhe.
Rất cam ơn mẹ nào dư dùng chia sẻ lại em.
Liên hệ: 0909 hai sáu hai bốn không tám