Từ nay đi chơi Đà Nẵng - Hội An khỏi phải nhức não tìm chỗ ăn uống nữa nha ������
Save về mà đi ăn hĩ, trời lạnh tới nơi rồi!!!