do nhu cầu không nhu cầu sử dụng cần bán lại máy in